Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Szczekocinach

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szczekociny-mgokis.pl

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 6.12.2022 r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: mgok_szczekociny@interia.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 34 3557 075. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 2.11.2022 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

E-mail: mgok_szczekociny@interia.pl

Strona internetowa: www.szczekociny-mgokis.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

ENTER – zatwierdzenie elementu

 

Dostępność architektoniczna:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu mieści się przy ulicy Krakowskiej 23 w Szczekocinach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach. Budynek jest czterokondygnacyjny. MGOKiS siedzibę swą ma na parterze i II piętrze. Główne wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szczekociny-mgokis.pl

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 6.12.2022 r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: mgok_szczekociny@interia.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 34 3557 075. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 2.11.2022 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

E-mail: mgok_szczekociny@interia.pl

Strona internetowa: www.szczekociny-mgokis.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa obsługuje następujące skróty klawiszowe:

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

ENTER – zatwierdzenie elementu

 

Dostępność architektoniczna:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu mieści się przy ulicy Krakowskiej 23 w Szczekocinach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach. Budynek jest czterokondygnacyjny. MGOKiS siedzibę swą ma na parterze i II piętrze. Główne wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd).